Tulevaisuudentutkimus päätöksenteon tukena

Uutiset Uutisnostot 09.11.2018

Tulevaisuudentutkimuksen ja ennakoinnin tuloksia käytetään päätöksenteon tukena. Yhä nopeammin muuttuvassa ja yhä kompleksisemmassa maailmassa tarvitaan ennakointitietoa ja -osaamista. Sen avulla voidaan paremmin nähdä pidemmälle tulevaisuuteen ja tehdä parempia päätöksiä, jotka auttavat organisaatioita pärjäämään muutoksen turbulenssissa. Yritykset tarvitsevat oman strategiansa tueksi ennakointitietoa. Ne yritykset, jotka ovat oivaltaneet tämän ja lähteneet kartoittamaan tulevaisuuksiaan systemaattisesti, saavat kilpailuetua.

Tulevaisuudentutkimuksen avulla voidaan luodata yksittäisen toimialan tulevaisuutta. Tällöin tarkastellaan toimialan toimintaympäristöä suhteessa koko maailman kehitykseen ja mietitään mitä muutosvoimat tarkoittavat toimialalle Suomessa.

Yksittäinen yritys voi myös hyödyntää ennakointia esimerkiksi tulevaisuusverstaan tai tulevaisuusklinikan muodossa. Tällöin monelta eri taholta "matkataan" tulevaisuuteen ja katsotaan siellä olevia mahdollisuuksia - kuin myös riskejä ja uhkia. Sitten tunnistetaan tulevaisuussignaaleja neljällä tasolla ja mietitään niiden vaikutuksia omaan toimialaan tai yksittäiseen yritykseen. Tällöin on hyvä tulevaisuustyöskentelyssä aloittaa mahdollisten tulevaisuuksien luotaamisella, eikä pitäytyä vain todennäköisten tulevaisuuskuvien maastossa. Lopuksi yhteisesti arvioidaan mitä tulevaisuuskuvia valitaan toivotuksi tulevaisuudeksi ja kyseinen sisältö muokataan toimialan tai yrityksen strategiaan varteen otettavan visiona - tulevaisuuden tahtotilana, jota kohti päätöksenteolla ja innovaatioilla sitten pyritään.