Lausunnot

Lausunnot 14.04.2015
/

Lakitoimikunta seuraa yhdistyksen toimialan lainsäädännön kehitystä ja valmistelee hallitukselle yhdistyksen nimissä lainsäädäntöhankkeista annettavat lausunnot. Lainvalmisteluun pyritään vaikuttamaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Lausuntojen antaminen on erittäin tärkeää, jotta yhdistyksen mielipide tulee kuulluksi ja se voi omalta osaltaan vaikuttaa yhdistyksen toimialalle tärkeisiin lakiehdotuksiin. Perustellun mielipiteen ilmaisemisella on merkitystä varsinkin, kun se tapahtuu asiaa vielä valmisteltaessa ministeriössä ennen esityksen muotoutumista hallituksen esitykseksi.

Lakitoimikunta on laatinut vuonna 2014 lausuman seuraavista lakihankkeista: Yksityishenkilön velkajärjestelylain muutosehdotus, Ulosottokaaren ja vanhentumislain muutosehdotus sekä ns. maksuehtolain muutosehdotus. Vuonna 2015 lakitoimikunta on tähän mennessä antanut lausuman Tuomioistuinmaksulain muutosehdotuksesta. Oikeusministeriössä on tällä hetkellä vireillä mm. summaaristen riita-asioiden keskittämistä koskeva selvittely ja lakitoimikunta seuraa asian etenemistä sekä tulee tarvittaessa antamaan lausuman aiheesta.

Lisätietoja Lakitoimikunnan toiminnasta ja lausumien laatimisesta antaa toimikunnan puheenjohtaja, Satu Maila, satu.maila@kesko.fi